Website design Studio32

Vrienden van Jong Nederland A.S.G.

ANBI
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen betalen geen schenkbelasting over schenkingen die ze krijgen. Als een ANBI een schenking krijgt, hoeft die hierover geen aangifte te doen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichtingen met de ANBI-status moeten ter verbetering van de transparantie van de goededoelensector transparant zijn over hun handelen richting de samenleving. Het gaat daarbij om naam, adres en contactgegevens van de ANBI, de bestuurssamenstelling, een jaarverslag (waaronder een overzicht van de bestedingen) en de beloningen van bestuurders en medewerkers.

Naam
Stichting Vrienden Jong Nederland A.S.G.

RSIN
863919522

Contactgegevens
Stichting Vrienden Jong Nederland A.S.G.
Vredeman de Vriesstraat 38a
5041 GS Tilburg
Tel: 013-5800085
info@jongnederlandasg.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Bart Mommers
Secretaris: Harmen Derksen
Penningmeester: Erwin Smolders

Statutaire doelstelling
De stichting heeft als doel het ondersteunen van de te Tilburg gevestigde stichting Stichting Jong Nederland Albert Schweitzer Gilde Tilburg, huidige adres: Vredeman de Vriesstraat 38a, 5041 GS Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41095549, bij haar activiteiten in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer begrepen het werven van diverse goederen, het bieden van personele ondersteuning en het werven van financiële middelen, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Hierbij ondersteund deze stichting het algemeen nut. Daarnaast heeft deze stichting geen winstoogmerk

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Jong Nederland zijn onbezoldigd, zij mogen gemaakte onkosten declareren.

Downloads
Vrienden van Jong Nederland A.S.G. beleidsplan 2023 - 2026
Jong Nederland Albert Schweitzer Gilde - ANBI