Vrienden van Jong Nederland A.S.G.

Naam

Stichting Vrienden Jong Nederland A.S.G.

RSIN

863919522

Contactgegevens

Stichting Vrienden Jong Nederland A.S.G.

Vredeman de Vriesstraat 38a

5041 GS Tilburg

Tel: 013-5800085

info@jongnederlandasg.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Bart Mommers

Secretaris: Harmen Derksen

Penningmeester: Erwin Smolders

Statutaire doelstelling

De stichting heeft als doel het ondersteunen van de te Tilburg gevestigde stichting Stichting Jong Nederland Albert Schweitzer Gilde Tilburg, huidige adres: Vredeman de Vriesstraat 38a, 5041 GS Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41095549, bij haar activiteiten in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer begrepen het werven van diverse goederen, het bieden van personele ondersteuning en het werven van financiële middelen, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Hierbij ondersteund deze stichting het algemeen nut. Daarnaast heeft deze stichting geen winstoogmerk

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Jong Nederland zijn onbezoldigd, zij mogen gemaakte onkosten declareren.

Downloads